#NameFrom To
1 Mr. Hridesh Kumar Sharma 01/12/2020 Till Date
2 Mr. Alok Ranjan 06/07/2020 30/11/2020
3 Mr. Rajiv Jain (Officiating) 03/07/2020 06/07/2020
4 Mrs. Archana Singh 30/07/2018 03/07/2020
5 Mr. Om Prakash Bunkar (Officiating) 24/07/2018 29/07/2018
6 Mr. Deepak Nandi 02/05/2018 23/07/2018
7 Mr. Haulianlal Guite 08/05/2017 01/05/2018
8 Mr. Purshottam Biyani 07/11/2016 05/05/2017
9 Mr. Pawan Arora 06/02/2014 02/11/2016
10 Mr. Bishnu Charan Mallick 03/10/2012 06/02/2014
11 Mrs. Shuchi Sharma (Officiating) 25/06/2012 03/10/2012
12 Mr. Rajan Vishal 24/10/2011 25/06/2012
13 Mrs. Shuchi Sharma 22/07/2011 23/10/2011
14 Dr. Loknath Soni 05/03/2011 22/07/2011
15 Mrs. Shuchi Sharma (Officiating) 30/09/2010 05/03/2011
16 Smt. Gayatri A. Rathore 24/08/2009 30/09/2010
17 Mr. Lalit Kumar Gupta 02/03/2009 24/08/2009
18 Ms. Rekha Gupta 30/12/2008 02/03/2009
19 Mr. Shriram Meena 08/09/2008 30/12/2008
20 Mr. Ramniwas Meena 25/06/2007 08/09/2008
21 Mr. Lal Chand Aswal 30/04/2007 25/06/2007
22 Mr. Girdhari Lal Gupta 28/06/2006 30/04/2007
23 Mr. Hanuman Singh Bhati 01/03/2006 28/06/2006
24 Mr. Hanuman Singh Bhati (Officiating) 03/08/2005 28/02/2006
25 Mr. A.K.Hemkar 03/09/2004 02/08/2005
26 Mr. D.R. Meena (Officiating) 27/01/2004 03/09/2004
27 Mr. Ashwin Bhagat 18/08/2003 27/01/2004
28 Mr. D.R. Meena (Officiating) 02/07/2003 18/08/2003
29 Ms. Laxmi Bairwa (Officiating) 31/05/2003 02/07/2003
30 Mr. Hemant Gera 19/10/2002 31/05/2003
31 Mr. Rohit Kumar 22/05/2002 08/10/2002
32 Ms. Laxmi Bairwa (Officiating) 18/01/2002 21/05/2002
33 Mr. Atul Sharma 26/05/2001 18/01/2002
34 Mr. R.S.Gathala 15/11/2000 22/05/2001
35 Mr. K.P.Singhal 03/11/1999 30/09/2000
36 Mr. Rajeshwar Singh 03/06/1998 03/11/1999
37 Mr. Abhay Kumar 20/08/1997 23/05/1998
38 Mr. Narhari Sharma 07/02/1994 20/08/1997
39 Mr. K.K. Choudhary 10/08/1992 31/01/1994
40 Mr. Vipin Chandra Sharma 25/07/1991 06/08/1992
41 Mr. Umesh Kumar 07/07/1990 25/07/1991
42 Mr. Shreemat Pandey 30/07/1988 07/07/1990
43 Mr. A.K. Gupta 14/04/1987 30/07/1988
44 Mr. S.R. Dixit 21/01/1987 14/04/1987
45 Mr. H.P. Agarwal 22/06/1985 21/01/1987
46 Mr. R.K. Gupta 08/03/1984 22/06/1985
47 Mr. G.N. Haldia 09/08/1982 08/03/1984