#NameFrom To
1 Mr. Surya Prakash Kakra 02/05/2018 Till Date
2 Smt. Nandini Vyas 05/04/2017 02/05/2018
3 Mr. Govind Prasad Goyal 29/04/2016 28/02/2017
4 Mr. Vishnu Dutt Sharma 25/02/2015 20/04/2016
5 Dr. Virendra Kumar Mathur 08/05/2014 25/02/2015
6 Mr. Govind Prasad Goyal 11/09/2013 08/05/2014
7 Mr. Satish kumar Sharma 20/10/2011 10/09/2013
8 Mr. Heera Lal Chanda 05/05/2010 19/10/2011
9 Mr. Baldev Puri Goswami 16/12/2008 26/04/2010
10 Mr. Shashi Kumar Pareek 01/12/2007 30/09/2008
11 Mr. Janardan Vyas 15/05/2006 01/12/2007
12 Mr. Nathu Lal Meena 08/06/2005 15/05/2006
13 Mr. Shashital Gupta 01/01/2005 20/05/2005
14 Mr. Bihari Lal Gupta 15/01/2004 31/12/2004
15 Mr. Hari Singh Poonia 12/05/2003 31/10/2003
16 Mr. K.K.Bhargav 12/08/2002 12/05/2003
17 Mr. Prashant Kumar Agarwal 31/05/2002 12/08/2002
18 Mr. Mandal Prasad Bohra 01/02/1998 30/05/2001
19 Mr. J.N.Sharma 30/07/1997 31/01/1998
20 Mr. Bhanwaroo Khan 10/05/1995 30/06/1997
21 Mr. B.P.Gupta 10/12/1992 10/05/1995
22 Mr. R.N.Singh 17/07/1991 06/11/1992
23 Mr. Surendra Singh 10/12/1990 17/07/1991
24 Mr. Ganesh Chandra 02/07/1989 09/08/1990
25 Mr. F.C.Bansal 02/07/1988 30/06/1989
26 Mr. Jagpal Singh 03/06/1986 25/06/1988
27 Mr. Gopal Krishan 05/05/1984 02/06/1986
28 Mr. P.C.Jain 23/04/1983 04/05/1984