#NameFromTo
1 Mr. T. Ravikanth 29/12/2018 Till Date
2 Mr. Vaibhav Galriya 07/11/2016 29/12/2018
3 Mr. Shikhar Agarwal 04/02/2014 07/11/2016
4 Mr. D.B.Gupta 23/12/2013 04/02/2014
5 Mr. Abhay Kumar 05/06/2013 23/12/2013
6 Mr. Kuldeep Ranka 22/06/2012 05/06/2013
7 Mr. Nihal Chand Goel 02/05/2012 22/06/2012
8 Mr. Kuldeep Ranka 15/05/2011 02/05/2012
9 Mr. Sudhansh Pant 15/06/2009 15/05/2011
10 Mr. Umesh Kumar 15/12/2008 15/06/2009
11 Mr. Ashok Jain 01/07/2008 15/12/2008
12 Mr. D.B.Gupta 27/05/2006 30/06/2008
13 Mr. Jagdish Chandra 01/08/2005 25/05/2006
14 Dr. L. K Panwar 22/09/2004 01/08/2005
15 Mr. S.N. Thanvi 22/01/2004 22/09/2004
16 Smt. Usha Sharma 18/08/2003 19/01/2004
17 Dr. Dinesh Kumar Goyal 09/10/2002 18/08/2003
18 Mr. G.S. Sandhu 16/01/2002 09/10/2002
19 Mr. Nihal Chand Goel 30/10/1999 15/01/2002
20 Mr. Ram Khilari Meena 20/03/1999 30/10/1999
21 Mr. S.N. Thanvi 03/06/1998 20/03/1999
22 Mr. Rajeev Meharishi 14/05/1997 02/06/1998
23 Mr. V.S. Singh 16/09/1995 13/05/1997
24 Mr. K.L. Meena 05/02/1994 16/09/1995
25 Mr. T.R. Verma 31/07/1993 05/02/1994
26 Mr. I.S. Kavadia 30/01/1993 31/07/1993
27 Mr. P.N. Bhandari 19/08/1992 30/01/1993
28 Mr. Hanuman Prasad 30/01/1991 19/08/1992
29 Mr. Dharam Singh Meena 09/04/1990 30/01/1991
30 Mr. M.D. Kaurani 23/07/1988 09/04/1990
31 Mr. B.S. Minhas 13/06/1986 23/07/1988
32 Mr .K.K. Bhatnagar 10/05/1984 04/06/1986
33 Mr .V.B.L. Mathur 01/07/1983 10/05/1984
34 Mr. Satish Kumar 31/07/1982 04/06/1983